AMPUMAHARJOITTELU JA RADAN VARAAMINEN


Huhtikankaan ampumaradalla voi käydä harjoittelemassa ampumista Järjestyssäännössä määritetyt käyttöajat ja -oikeudet huomioiden.


Metsästys- tai ampumaseurojen järjestäessä ampumaharjoittelua ratavaraus tulee lähettää sähköpostilla vähintään kaksi vuorokautta ennen aiottua aikaa Sotkamon riistanhoitoyhdistykselle osoitteeseen sotkamo@rhy.riista.fi. 


Toiminnanohjaaja hyväksyy tai hylkää varaukset ja kirjaa hyväksytyt varaukset alla olevaan varauslistaan.


HUHTIKANKAAN AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ


Ampumaradan käyttöajat ja -oikeudet

Kaikilla radoilla päivittäin klo 09.00 – 21.00. Ampuminen on kielletty juhlapyhinä (pääsiäinen, juhannus, joulu).


Ampumaradan käyttöajoista päättää Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen hallitus noudattaen ympäristöluvan, ampumarataluvan ja erillisten sopimusten ehtoja.


Ampumaradalla saavat ampua kaikki Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille ampumaradan pitäjä on antanut luvan. 


Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu. Samoin on huolehdittava siitä, ettei aiheuta vahinkoa radalle tai muille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä.


Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.Varomääräykset

Radalle saa tulla ja sieltä poistua vain turva-aidassa olevan kulkuaukon kautta. Radalla saa liikkua ammunnan aikana vain vakiintuneita siirtymisreittejä käyttäen. Ajoneuvot pysäköidään vain merkityille pysäköintipaikoille. Ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina aikoina. 


Mikäli radalla on enemmän kuin yksi henkilö, ammuntaan on määrättävä tai paikallaolijoiden keskuudestaan valittava johtaja, joka on ensisijaisessa vastuussa ampujien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä sekä yleisestä turvallisuudesta ampumaradalla.


Punainen lippu on oltava ammuntojen aikana nostettuna ylös lipputankoon.


Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna ja mahdollisuuksien mukaan asetelineeseen sijoitettuna.


Ampumapaikalla ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan eikä asetta saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä. 


Kuulon suojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä. Äänenvaimentimen käyttö on sallittua.


Ratalaitteissa saa käyttää vain niihin tarkoitettuja tauluja. 


Kullakin radalla saa ampua vain sellaisella aseella, vain radan suuntaisesti ja vain ampumiseen tarkoitetuista suorituspaikoista, joihin asianomainen rata on tarkoitettu.


Sarjatuliaseella ampuminen on kielletty. 


Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. 


Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja on velvollinen korvaamaantahallisesti aiheuttamansa vahingon.


Ampumapaikalta poistuessa on varmistuttava siitä, että ase on lataamaton.


Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka siihen on määrätty.


Kilpailuja tai harjoituksia seuraavien katsojien on noudatettava ratavastaavan ja ammunnan johtajan antamia turvallisuusohjeita.


Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisuudesta ja ampumatoiminnan jatkumisesta Huhtikankaan ampumaradalla.


Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ratavastaavan tai ammunnan johtajan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.Siivous ja jätehuolto

Rata on ammunnan jälkeen siivottava. 


Ampumakilpailujen, -kokeiden ja -harjoitusten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Rikkoutuneet taulukehikot kootaan niille osoitettuun paikkaan. 


Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi ilmoitettava Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.Ampumaradan pitäjä

Huhtikankaan ampumaradan pitäjä on Sotkamon riistahoitoyhdistys. Sotkamon
riistanhoitoyhdistys omistaa kiinteistön 765-407-146-1, Huhtikangas, jolla Huhtikankaan ampumarata sijaitsee. Huhtikankaan ampumarata käsittää yhdistetyn hirvi- ja kivääriradan, haulikkoradan ja pistooliradan.


Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen sähköposti on sotkamo@rhy.riista.fi; kotisivuston osoite on sotkamonrhy.fi ja toiminnanohjaajan puhelin on +358 44 977 8710.Radan nimen, sijainnin ja ajo-ohjeen esilläpito

Ampumaradan nimi, sijainti kartalla ja ajo-ohje radalle pidetään näkyvillä Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen kotisivulla. 


Sijaintitieto Hamppulammentie 18 on ampumaradalla kaikkien nähtävillä kaikilla radan suorituspaikoilla.Ratavastaavan nimi, puhelin ja muu yhteystieto

Huhtikankaan ampumaradan ratavastaava on Arto Klemetti. Hänen puhelinnumeronsa on +358 50 325 6001 ja sähköposti on artoj@luukku.com.Ratavastaavan oikeudet

Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudestaanampua radalla.


Ampumaradan käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta vaarantava, ampumarataluvan tai -ilmoituksen perusteella asetettujen ehtojen tai määräysten taikka järjestyssäännön vastainen toiminta ampumaradalla. Josammunnalle on nimetty ammunnan johtaja, on myös hänellä oikeus pyytää selvitysja keskeyttää toiminta. (Ampumaratalaki 10 § 3)Järjestyssäännön ja valvontaohjeen esilläpito

Tämä järjestyssääntö ja sitä täydentävät valvontaohjeen (esim asetuksen 2§:n 2 momentin määrittämät kohdat tai radan ylläpitäjän määräykset) määräykset on sijoitettava radan ilmoitustaululle ja lajiratojen ilmoitustaululle.