Metsästys- ja riistanhoitotehtävät

Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen toiminnan pääpiirteet

Sotkamon riistanhoitoyhdistyksessä työskennellään kestävän riistatalouden edistämiseksi omalla toiminta-alueella. Tämä sisältää monipuolisia metsästys- ja riistanhoitotehtäviä sekä julkishallinnon tehtävien hoitoa. Seuraavassa esittelemme toimintamme osa-alueita. Tutustu ja ota yhteyttä, jos haluat kysyä lisää!

Metsästäjätutkinnot ja koulutus

Metsästäjätutkintoon valmistaudutaan osallistumalla riistanhoitoyhdistyksen järjestämälle metsästäjäkurssille tai vaihtoehtoisesti opiskelemalla samat asiat omatoimisesti Metsästäjän oppaasta. Suosittelemme kurssille osallistumista, sillä siellä käsitellään oleellisesti metsästykseen liittyviä asioita. Kurssi on myös oiva tilaisuus esittää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia ennen tutkinnon suorittamista.

Sotkamon riistanhoitoyhdistys järjestää vuosittain kahdesta kolmeen metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta. Yleensä nämä järjestetään keväällä ja alkukesästä. Koulutuksesta peritään osallistumismaksu, joka määrätään vuosittain.

Metsästäjätutkintoja järjestetään keväällä ja loppukesästä yhteensä kymmenkunta tilaisuutta. Tutkintosuorituksesta peritään valtion maksuperustepäätöksen mukainen maksu kultakin suorituskerralta.

Tiedot tilaisuuksista löytyvät riista.fi-tapahtumahausta.
Lisätietoa metsästäjätutkinnoista löydät täältä.

Ampumaharjoittelu ja ampumakokeet

Teoriaosaamisen lisäksi metsästäjän tulee osata ampua ja käsitellä aseita turvallisesti. Oikea paikka ampumaharjoitteluun on ampumaradalla, ei metsässä. Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen ampumarata sijaitsee Huhtikankaalla Sotkamossa.

Lue ampumaharjoittelusta lisää kohdasta Ampumaratatoiminta.

Ampumakoe on suoritettava, mikäli aikoo metsästää hirveä, kuusipeuraa, saksanhirveä, metsäkaurista, metsäpeuraa, valkohäntäpeuraa, japaninpeuraa, karhua tai villisikaa rihlatulla luotiaseella. Muiden riistaeläinten metsästystä varten ampumakoetta ei tarvitse suorittaa. Ampumataidon on oltava ennen eläimen ampumista niin hyvä, että eläimeen osuu varmasti oikeaan kohtaan ja aseen käsittely tapahtuu turvallisesti.

Mikäli metsästetään jousella metsäkaurista, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, muflonia tai villisikaa, ampujana saa toimia ainoastaan henkilö, joka on suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen (eli ns. jousikoe).

Metsästysoikeus ja metsästysseurat

Maanomistaja on oikeutettu metsästämään omilla maillaan, mikäli tämä ei ole vuokrannut metsästysoikeutta pois esimerkiksi paikalliselle metsästysseuralle. Jos ei omista maata tai haluaa metsästää laajemmalla alueella, kannattaa hakeutua metsästysseuraan. Seurojen jäsenehtoja voi kysellä suoraan paikallisilta metsästysseuroilta. Metsästäminen onnistuu myös valtion mailla, ja sotkamolaisilla on oikeus metsästää kotikuntansa valtion mailla. Muille kuin sotkamolaisille valtion metsästyslupia myy Metsähallitus.

Sotkamon rhy:n alueella on yli 40 metsästysseuraa ja kymmeniä hirvieläimiä metsästäviä seurueita. Vanhin niistä on Sotkamon Metsästysseura, joka on perustettu vuonna 1931. Monet sotkamolaiset metsästysseurat on perustettu 1960- ja 1970-luvuilla. Seuraavassa luettelossa ovat Sotkamoon rekisteröidyt metsästysseurat.

 • Heinävaaran Pyynpuottajat ry
 • Herttuajärven Erä ry
 • Honkajuurikan Erä ry
 • Jormasjoen Metsästysseura ry
 • Juholankylän Erä ry
 • Juurikkalahden-Teerivaaran metsästysseura ry
 • Kalettoman Erämiehet ry
 • Kallioisen Erästäjät ry
 • Kangaslammen Erä ry
 • Kiimasjärven Metsästäjät ry
 • Korholanmäen Erä ry
 • Korvanniemen Metsästäjät ry
 • Kulmalan Kojootit ry
 • Kuninkaanlahden Erä ry
 • Laakajärven Riistamiehet ry
 • Loukkukorven Eräpojat ry
 • Lykinnön Seudun Metsästysseura ry
 • Maanselän Erämiehet ry
 • Mekaanisen Puun Erä ry
 • Mustinjoen Metsästäjät ry
 • Möykyn Erä ry
 • Naapurinvaaran Torinkylän Erä ry
 • Nimisenkankaan Erä ry
 • Nuasen Erä ry
 • Paakin Riistamiehet ry
 • Parkuan Erämiehet ry
 • Pohjavaaran Metsästysseura ry
 • Purnun Erä ry
 • Riekin Erä ry
 • Sapsontaustan Erä ry
 • Saukko-Sauna-ahon metsästäjät ry
 • Sipisten Erämiehet ry
 • Sotkamon Metsästysseura ry
 • Suokoneen Erämiehet ry
 • Suovaaran-Kokkovirran Metsästäjät ry
 • Terrafame Oy
 • Tipasojan Metsästysseura ry
 • Tuhkakylän Erä ry
 • Tuomaanmäen Erä ry
 • Tuulimäen Erä ry
 • Vuokatin Erämiehet ry
 • Vuokatinvaaran Metsästäjät ry

Metsästys ja riistanhoito

Metsästys on säilynyt arvostettuna, yleisenä harrastuksena, jolla on korkea yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Metsästys merkitsee tänäkin päivänä paljon niin sitä harrastaville kuin heidän perheilleen, myös yhteiskunnalle. Eränkäynnissä on tapahtunut muutos suuntaan, jossa siitä on tullut enemmälti harrastuksen omaista.

Metsästysalueiden riistanhoito on perinteisesti ollut metsästäjien tehtävä. Yleisimpiä tehtäviä ovat riistapeltojen perustaminen, riistanruokinta, pesäpönttöjen ripustaminen sekä minkkien, supikoirien ja muiden pienpetojen pyynti.

Riistanhoitoyhdistyksen tehtäviin kuuluu vastata toiminta-alueensa kestävän riistatalouden edistämisestä, huolehtia metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä sekä organisoinnista ja hoitaa sille säädettyjä julkisia hallintotehtäviä.

Metsästyksenvalvonta

Jatkuvalla metsästyksen valvonnalla voidaan lisätä metsästäjien tietoisuutta metsästyslainsäädännön noudattamisen tärkeydestä. Sotkamon riistanhoitoyhdistys järjestää metsästyksenvalvontaa vuosittain. Valvonta toteutetaan kahden metsästyksenvalvojan yhteispartiona riistanhoitoyhdistyksen omana toimintana ja Metsähallituksen hoitamana ostopalveluna.

Sotkamon rhy:n metsästyksenvalvojien yhteystiedot löytyvät riista.fi-yhteystiedoista.

SRVA-toiminta

Suurriistavirka-aputehtävä käynnistyy poliisin ottaessa yhteyttä SRVA-yhteyshenkilöön. Sotkamon yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät täältä.

Hirvieläintehtävät hoidetaan onnettomuuspaikan metsästysseuran jäsenten tai lähialueen metsästäjien toimesta.

Suurpeto- ja villisikatilanteissa jäljittäjäkoirakot ovat:

 • Pekka Lukkari 0400 276 761
 • Marko Kämäräinen 044 286 4255

Lisäksi tehtävään osallistuu tilanteen edellyttämä määrä muita metsästäjiä.

Petovahingot

Riistavahinkoja ovat hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamat vahingot. Vahingon tapahduttua asian käsittelyä johtaa ja ohjaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Vahingonkorvausprosessi käynnistyy ottamalla yhteyttä tähän tahoon.

Riistavahingosta on hyvä ilmoittaa myös riistanhoitoyhdistykselle, joka asettaa maastokatselmukseen edustajansa. Katso edustajiemme yhteystiedot täältä. 

Palkitsemiset

Riistanhoitoyhdistys voi myöntää metsästysseuran tai -seurueen esityksestä pronssisen ansiomerkin luonnolliselle henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut kestävän riistatalouden edistämiseksi. 

Suurpetotoiminnot

Suomen suurpetojen eli karhun, ahman, suden ja ilveksen reviirejä sekä kannan kokoa seurataan säännöllisesti havaintojen perusteella. Havainnointiin kuuluvat esim. näköhavainnot, jälkihavainnot, ulostehavainnot ja raatohavainnot. Tärkeimpiä tietoja ovat pentuhavainnot sekä pesintätiedot, myös asutuksen läheisyydessä liikkuvista suurpedoista tehdyt havainnot.  

Riistanhoitoyhdistys on nimennyt petoyhdyshenkilöt, jotka ovat koulutettuja asiantuntijoita, jotka voivat käydä tarpeen mukaan paikan päällä määrittämässä ja tarkastamassa havaintoja. Onkin tärkeää, että metsästäjät ja muut luonnossa liikkuvat ilmoittavat havaintonsa alueensa petoyhdyshenkilöille.

Sotkamon rhy:n petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät täältä.

Kaikki havainnot kirjataan sähköiseen Tassu-järjestelmään karttapohjalle. Havainnosta kirjataan muun muassa eläinten laji ja lukumäärä, etutassujen leveys ja pituus sekä havaintoaika ja -paikka. Asutuksen läheisyydessä liikkuneista suurpedoista kirjataan lisäksi etäisyys lähimpään asuttuun rakennukseen.

Susitilannekuva Sotkamon alueella (viimeisimmän tehostetun havainnoinnin tuottama kuva).