Sotkamon
Riistanhoitoyhdistys

Sotkamon Riistanhoitoyhdistys

Ajankohtaista

Ahmat jälleen esillä – rhy:n keinot vähäiset

Sotkamossa Rauramon – Vuokatin alueella ahmoista on saatu säännöllisesti näköhavaintoja toisena peräkkäisenä syksynä. Alueen asukkaat reagoivat tilanteeseen eri tavoin. Yhteistä reaktioissa on hämmästys vallitsevasta tilanteesta.

On luonnollista, että tällaisessa tilanteessa alueen asukkaat hakevat tukea tilanteen ratkaisemiseksi paikallisilta toimijoilta. Tällöin esille nousevat mielikuvat riistanhoitoyhdistyksen toimista ja toiminnoista. Riistanhoitoyhdistyksen omat keinot ovat tällaisissa tilanteissa kuitenkin hyvin vähäiset.

Riistanhoitoyhdistykset ylläpitävät havaintorekisteriä petoeläinhavainnoista. Sotkamon riistanhoitoyhdistyksellä on 26 nimettyä, Suomen riistakeskuksen kouluttamaa petoyhdyshenkilöä. Heidän yhteystietonsa löytyvät riista.fi-portaalin tehtävähausta.

Niin ahmahavainnoista kuin kaikista muista suurpetohavainnoista on ilmoitettava viipymättä petoyhdyshenkilölle. Ilmoitus on suotavaa tehdä heti havainnon jälkeen, jotta mahdollisia jälkiä voidaan etsiä ja havainto näin varmistaa. Uhkaa tai vaaraa aiheuttavassa tilanteessa havainto tulee ilmoittaa ensin hätänumeroon 112.

Uhkaa tai vaaraa aiheuttavat tilanteet ja runsaat, säännölliset pihakäynnit ovat edellytys poliisin toimenpiteille. Poliisin toimintaa näissä tilanteissa ohjaa Poliisihallituksen laatima ohje ”Poliisin toiminta suurpeto- ja villisikatilanteissa” POL-2017-36246/22.3.2018.

Petoeläinten säännöllinen liikkuminen pihapiirissä, saatikka taajama-alueella on kaikille Suomessa esiintyville suurpedoille lajinomaisesta käyttäytymisestä poikkeavaa. Ahma ei missään tapauksessa kuulu taajamaan. Toimivaltaisten viranomaisten tehtävä on torjua tällainen ahmojen säännöllinen häiriökäyttäytyminen Sotkamossa Rauramon - Vuokatin alueella.

Nyt vallitsevassa tilanteessa kaikkien alueen asukkaiden on pidettävä huolta omaisuudestaan ja vältettävä kaikenlaisten ahmoja alueelle houkuttavien tekijöiden esilläpito siihen saakka, kunnes tilanteeseen on saatu ratkaisu.

Jukka Tuikka                                        Jari Korhonen
puheenjohtaja                                       toiminnanohjaaja